Wij initiëren, ontwikkelen en investeren in duurzame energieprojecten

D4. EXPERTISE

Onze expertise

Projecten ontwikkelen

D4. versnelt de energietransitie door duurzame energieprojecten te initiëren, te ontwikkelen en in die ontwikkeling te investeren. We benaderen projecten vanuit alle componenten van het energiesysteem. Verduurzaming van het energiesysteem is ons doel en het realiseren van duurzame energieprojecten is hiervoor het middel. We richten ons op het ontwikkelen van een breed scala aan projecten zoals warmtenetten, aardwarmte, biogas, waterstof, zonneparken, zonnedaken, energieopslag en de implementatie van nieuwe technologieën.

Wij initiëren om te creëren

Wij hebben veel kennis en ervaring van en in de energiesector en een scherpe kijk op succesfactoren in projectontwikkeling. Zo zijn wij in staat om complexe energievraagstukken te analyseren en te vertalen naar nieuwe kansen voor duurzame projectontwikkeling. We genereren ideeën en schetsen de ‘opportunity‘ in de .Dream fase van onze D4.approach.

D4. is samen met haar partners aangehaakt bij regionale en lokale ontwikkelingen. We spelen in op provinciaal en gemeentelijk beleid voor de energiestrategie.


Als u of één van onze partners al een goed project heeft geïnitieerd, dan ontwikkelen we het project graag samen verder.

Wij ontwikkelen om te realiseren

D4. ontwikkelt duurzame energieprojecten en speelt daarbij in op een aantal belangrijke uitdagingen in de energietransitie.

We zien duurzame projectontwikkeling als het commercieel en risicodragend initiëren, organiseren, uitvoeren, financieren en coördineren van alle taken die nodig zijn voor het realiseren van duurzame projecten.

Hierin gebruiken we de D4.Approach. Deze is gericht op het creëren van duurzame waarde: voor onze partners, de omgeving en onze eigen bedrijfsvoering.

We haken ook aan bij bestaande ontwikkeltrajecten. In de samenwerking tonen we duurzaam leiderschap, nemen we (financieel) eigenaarschap en we committeren ons aan het eindresultaat.

Wij investeren om te versnellen

D4. investeert in projecten waarin we geloven. Door te investeren in de projectontwikkeling committeren wij ons aan efficiënte en succesvolle realisatie hiervan.

D4. krijgt de ‘license to operate’ om projecten te ontwikkelen, maar neemt ook ‘verantwoordelijkheid’ voor haar handelen. Door zelf te investeren en aandeel te nemen in de projecten die we ontwikkelen. Het ‘bij elkaar brengen van invloed en deze verantwoordelijkheid’ leidt tot gelijke belangen en een meer gestroomlijnde strategie van partijen in de projectontwikkeling. We staan naast onze partners.

D4. APPROACH

Door in de projectontwikkeling te focussen op de activiteiten die passen bij de fase waarin een project zit, creëren we de grootste projectwaarde (‘first things first‘). We ontwikkelen projecten gefaseerd en met aandacht. Hierdoor rennen we niet blind op ons einddoel af. We houden focus op de zaken die op dat moment nodig zijn om een overwogen beslissing te nemen en de volgende ontwikkelstap te zetten.

Onze D4.Approach bestaat uit vier fases van projectontwikkeling: .Dream .Discover .Develop en .Deliver. Hierin staan onze basisprincipes in projectontwikkeling centraal:

Draagvlak is een voorwaarde: transparante en effectieve communicatie en alignment tussen team, beslissingsmakers en stakeholders
Focus op ‘value drivers’: de aspecten die economische en maatschappelijke impact opleveren.

Beslissing gedreven, niet activiteit gedreven: we gebruiken tijd en resources efficiënt. Daarom doen we alleen het werk dat nodig is om de volgende beslissing te nemen.

.Dream

In de initiatiefase analyseren we de ‘opportunity’. We definiëren en structureren deze zo dat snel duidelijk wordt wat we in het project willen bereiken en hoe succes eruit ziet. We identificeren de belangrijkste risico’s en maken de business case op de achterkant van een bierviltje. Nu weten we of het project kansrijk is. We zoeken in de .Dream fase ook naar de beste partners om het project succesvol te ontwikkelen. We nemen samen de overwogen beslissing door te gaan naar de .Discover fase als we in dit project ‘geloven’ en er dus in durven te investeren.

.Discover

In deze fase brengen we alle betrokkenen en hun belangen samen. We zoeken we naar het gemeenschappelijke doel en ‘smeden’ we de opportunity. We onderzoeken duurzame alternatieven om tot het meest waardevolle projectresultaat te komen. In de .Discover fase bouwen we de business case in meer detail, we verminderen onzekerheden en we kwantificeren projectrisico’s. Samen met de partners ontwerpen we het proces van projectontwikkeling en de samenwerking hierin. We vragen in de .Discover fase de eerste vergunningen en subsidies voor het project aan. We nemen een bewuste beslissing om het project verder te ontwikkelen in de .Develop fase

.Develop

In de .Develop fase vindt de detail engineering plaats. D4. sluit de nodige contracten en regelt financiering, vergunningen en subsidies. Tegelijkertijd plannen we de realisatiefase en coördineren we alle andere zaken die nodig zijn voor de realisatie en exploitatie van het duurzame energieproject. In de .Develop fase blijven we actief in verbinding staan met alle betrokkenen. Dit vraagt om transparante en effectieve communicatie en alignment tussen team, beslissingsmakers en de betrokkenen. Aan het einde van de .Develop fase nemen we de finale investeringsbeslissing en besluiten we of het project daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

.Deliver

Nu kan er echt gestart worden met de realisatie van het project. De belangrijkste taak van D4. zit er op. Onze partners nemen het project over en leiden de verdere realisatie.

In de .Deliver fase evalueren we het ontwikkelproces en scherpen we dit aan voor toekomstige projecten.

D4. PROJECTS

Project

Aardwarmte Rijnland

Project

BioLNG ECL