Warmterotonde & aardwarmte Rijnland

Duurzame warmte uit de bodem

Voor duurzaam verwarmde kassen, bedrijven en woningen in de  Duin & Bollenstreek

Shell, Firan en D4 zijn initiatiefnemers van de Warmterotonde & Aardwarmte Rijnland. In de Duin & Bollenstreek, Leidse regio en in Greenport Aalsmeer ontwikkelen Firan en D4 een wamteleiding. Samen met Shell ontwikkelt D4  Aardwarmte ‘Rijnland‘. 

Uitgebreide informatie over het project staat op www.aardwarmterijnland.nl

Persbericht

Aardwarmte Rijnland

Persbericht

Aardwarmte Rijnland

Q&A

Q&A Aardwarmte

 

In de bodem zit water opgeslagen in zand of gesteentelagen. Hoe dieper je gaat, hoe warmer het water wordt. De energie die in dit warme water zit noemen we aardwarmte of geothermie. Per kilometer stijgt de temperatuur met ongeveer 30˚C. Dus op 2-3 km diepte is het water rond de 70-90 ˚C.

 

Een deel van de aardwarmte is ontstaan bij de vorming van de planeet. Bij het samenklonteren van materie die de aarde vormde, liep de druk en daarmee de temperatuur in de kern van de aarde snel op. Al die warmte in de aardbol verplaatst zich maar heel langzaam naar de buitenste schil. Dit proces gaat oneindig lang door. Dan is er ook nog wrijvingswarmte die ontstaat doordat zwaarder materiaal in de vloeibare lagen naar de kern van de aarde zinkt. Bij de wrijving die dit veroorzaakt, komt warmte vrij. Daarmee beschikken we over een immens energiepotentieel onder onze voeten.

 

In de aardbodem is vanaf 500 tot meer dan 4.000 meter diepte warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze)zand- en kalksteenlagen. Om de warmte uit de aarde te halen, worden waterhoudende aardlagen aangeboord.

Om die warmte te kunnen gebruiken heb je twee putten nodig. Via de ene put wordt het warme water opgepompt en bovengronds langs buizen met kouder water geleid. Via dit systeem, dat ze een warmtewisselaar noemen, geeft het warme water zijn warmte af aan het koudere water. Het afgekoelde water dat uit de bodem kwam, wordt vervolgens via de andere put weer teruggepompt naar dezelfde aardlaag. Daar warmt het water weer op. Zo beschik je over een energiebron die zichzelf telkens weer aanvult. Met deze warmte kunnen we huizen, (flat)gebouwen, kassen en de industrie op een duurzame manier verwarmen en voorzien van duurzame energie.


Nee. De onttrokken warmte wordt weer aangevuld door de oneindige bron van natuurlijk isotoopverval diep in de aarde. Wel zal de temperatuur van de hete grondlagen, door de winning van aardwarmte, over een termijn van enkele tientallen jaren plaatselijk afnemen. Als je de winning van aardwarmte stopt, zal het temperatuurniveau zich weer herstellen.


Aardwarmte is niet nieuw. Sommige landen gebruiken al jaren aardwarmte. Zo wordt in IJsland meer dan de helft van de energie op een veilige en verantwoorde manier geothermisch opgewekt. In Nederland gebruiken we het tot nu toe vooral in de glastuinbouw. Om de warmtevoorziening van Nederland duurzamer te maken, hebben we alle vormen van duurzame energie nodig. De verwachting is dat we in 2030 met aardwarmte circa 30 procent van onze totale warmtevraag kunnen invullen*. Dat maakt aardwarmte interessant als vervanger van aardgas en een kansrijke technologie om de warmtevraag in Nederland CO2-neutraal te maken. Vanuit het Klimaatakkoord hebben we met elkaar de ambitie geformuleerd om Nederland in 2050 aardgasvrij te maken.

* Masterplan aardwarmte in Nederland


Op de website https://hoewerktaardwarmte.nl van het Platform Geothermie en EBN is veel informatie te vinden over aardwarmte en de stand der techniek. De deelnemers aan het Platform Geothermie zijn een groeiende en diverse groep van organisaties met als gemeenschappelijk aspect de gedeelde interesse in aardwarmte. Het Platform Geothermie vertegenwoordigt zowel de vraag- als de aanbodkant. De deelnemers zijn onder meer vergunninghouders, (geologische) adviesbureaus, kennisinstellingen, provincies en gemeentes, boorbedrijven, financiële instellingen en gebruikers van aardwarmte.


Zoals door o.a. SodM, de toezichthouder, is aangegeven kan de winning van aardwarmte, mits veilig en verantwoord, gedaan worden zonder impact op drinkwatervoorzieningen. Daarnaast is het in Nederland niet toegestaan om in drinkwaterwingebieden naar aardwarmte te boren.


Bij het boren van een aardwarmte put worden eerst conductoren geplaatst. Dit zijn grote stalen buizen van 50 tot 200 meter lang. Deze buizen zorgen ervoor dat er geen verstoring optreedt van de ondiepe waterlagen. Na de plaatsing van de conductor zal geboord worden met een boor en boorvloeistof. De conductor beschermt de ondiepere lagen. De put wordt vastgezet met cement zodat de kans dat water van de ene aardlaag in de andere aardlaag terechtkomt nihil is. Ook tijdens de productie zal de put regelmatig gecontroleerd worden doormiddel van het meten van de dikte van de putwand en drukken.


Voor de winning van aardwarmte wordt alleen een vergunning verleend indien vaststaat dat het veilig kan plaatsvinden.  Een van de voornaamste doelen van het onderzoek, waarvoor de vergunning is aangevraagd, is om te onderzoeken of en hoe aardwarmte in dit gebied op een veilige en verantwoorde wijze kan worden gewonnen. Veiligheid staat dus ook voorop in dit onderzoek.


Bij het merendeel van de bestaande aardwarmteprojecten, met name in Zuid-Holland, is de kans op aardbevingen zeer gering omdat ze in gebieden liggen met een stabiele ondergrond. Zoals aangegeven door SodM, de toezichthouder, zijn aardbevingen die schade aan gebouwen of infrastructuur kunnen veroorzaken een van de risico’s bij de opsporing en winning van aardwarmte. 

SodM geeft hierbij aan dat de kans op aardbevingen bij geothermie winning in Nederland klein is als voldoende rekening wordt gehouden met natuurlijke breuken in de ondergrond.

Bron: SodM, rapport: ‘’Staat van sector geothermie.’’


Bij aardwarmtewinning wordt het geproduceerde water weer terug in dezelfde aardlaag geïnjecteerd. Netto wordt er dus geen vloeistof aan de bodem onttrokken zoals bij de winning van delfstoffen. Hierdoor blijft de gemiddelde druk in de aardlaag vrijwel onveranderd. Het geïnjecteerde water is wel afgekoeld en zal koeling van de gesteentelaag rond de injectieput veroorzaken. Door de koeling van het gesteente rond de put zal enige krimp ontstaan. Het effect van de krimp op een paar kilometer diepte is met modellen te berekenen. Uit een recente studie van TNO is gebleken dat bodemdaling zeer gering zal zijn.


Jazeker. Als energiebron is aardwarmte veel stabieler dan bekende duurzame bronnen als wind- en zonne-energie omdat het weer geen rol speelt. Aardwarmte levert 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, duurzame warmte. 

Q&A Aardwarmte vergunning Rijnland


Het betreft een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor het zoeken naar aardwarmte in de regio Holland Rijnland. Na een concurrentieperiode van 13 weken vanaf publicatie in de Staatscourant en het inwinnen van de nodige adviezen en consultaties met lokale overheden zal de minister een besluit nemen over het verlenen van de vergunning. 

 

D4 is een duurzaam projectontwikkelaar, gespecialiseerd in business development, projectmanagement, vergunningen, subsidies, financiering en concept engineering van duurzame energiesystemen. Shell brengt decennia ervaring in opsporing en exploitatie van olie en gas velden mee en heeft in die hoedanigheid veel kennis van de ondergrond in Nederland. D4 en Shell vullen elkaar perfect aan in de ontwikkeling van duurzame energie projecten.

 

Firan is mede-ontwikkelaar van het regionale warmtenetwerk en zal uiteindelijk de rol van onafhankelijke warmtenetwerkbeheerder op zich nemen. Firan richt zich tevens op het organiseren van de warmteafzet aan de bestaande gebouwde omgeving van de gemeenten in Holland Rijnland en de glastuinbouw regio Aalsmeer. Firan is geen mede-aanvrager van deze opsporingsvergunning.

Initiatiefnemers willen samen, mogelijk met andere geïnteresseerde partijen, werken aan de ontwikkeling van aardwarmte en een regionaal warmtenet. Hierin vullen de initiatiefnemers elkaar goed aan, nemen ze eigen risico en zijn gericht op de lange termijn.


De opsporingsvergunning is gebaseerd op ondergronds potentieel, gemeentegrenzen en potentie op regionale warmte-infrastructuur. Het kan dus zijn dat de vergunningsaanvraag niet de gehele gemeente bestrijkt. De contour bestaat uit een aantal coördinaten, daardoor kan het zijn dat beschermde gebieden (zoals b.v. waterwingebieden of natuurgebieden) binnen de vergunning vallen. Uiteraard zal hier niet geboord worden.  


Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Lisse, Leiden, Leiderdorp, Hillegom, Kaag en Braassem in de provincie Zuid-Holland en de gemeente Haarlemmermeer in de provincie Noord-Holland.

 


In eerst instantie wordt gefocust op de warmtetransitie in de gemeenten aan de noordkant van Leiden. Rotterdamse havenwarmte is leidend in de Leidense warmtetransitie. Op termijn kan bestaande of nieuwe warmte infrastructuur aanhaken bij de warmterotonde Rijnland.


Deze aanvraag is gebonden aan bestaande wet- en regelgeving. Aardwarmte zal alleen ontwikkeld worden als dit veilig en verantwoord kan. De vergunningaanvraag zal door het ministerie van EZK worden beoordeeld en voor advies worden voorgelegd aan SodM, TNO, EBN en de Mijnraad.  


Dat is nu nog onbekend en wordt uitgezocht in de haalbaarheidsstudie. De hoeveelheid aardwarmte die per boorput gerealiseerd wordt is afhankelijk van veel factoren, zowel in de ondergrond als ook aan de oppervlakte. Deze zullen als onderdeel van de haalbaarheidsstudie beter in kaart gebracht worden. Een proefboring zal dan het daadwerkelijke potentieel moeten uitwijzen. In geval van succes is het plan om de duurzame aardwarmte te leveren aan bestaande en nieuw te ontwikkelen warmtenetwerken in de regio.

Aardwarmte wordt bij voorkeur gewonnen in de omgeving waar de warmte ook wordt gebruikt. Warmte leent zich niet goed voor vervoer over grote afstanden. Daarom is het belangrijk dat de bovengrondse warmtevraag goed aansluit op het ondergrondse aanbod en andersom. De gewonnen aardwarmte wordt zo lokaal mogelijk weer geleverd. In dit geval aan nieuw te ontwikkelen warmte netwerken te beginnen in de gemeenten Teylingen, Noordwijk en Katwijk. In samenwerking met Greenport Aalsmeer wordt ook onderzocht of een warmtenetwerk in de glastuinbouwsector en gebouwde omgeving ontwikkeld kan worden.


In dit vergunningsgebied zit waarschijnlijk het meeste aardwarmte potentieel op ongeveer 2 km diepte. Het water op die diepte is ongeveer 60 graden celsius.


Ja, we onderzoeken de mogelijkheden voor Hoge Temperatuur Opslag (HTO). Dit valt echter buiten deze opsporingsvergunningsaanvraag.


Zoals in de Mijnbouwwet staat aangegeven kunnen de Gedeputeerde Staten een advies uitbrengen, eventueel met betrokkenheid van de volgende partijen: het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten van het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft en het dagelijks bestuur van de waterschappen van het gebied waarop de aanvraag betrekking heeft met het oog op waterkwaliteit, waterkwantiteit en infrastructurele werken. Daarnaast willen D4 en Shell in een vroeg stadium actief met gemeenten in gesprek gaan om de doelen van dit project aan te laten sluiten bij de duurzaamheidsambities van de betrokken gemeenten en haar inwoners.


D4 en Shell zullen samen met de betrokken partijen zoeken naar een locatie met zo min mogelijk overlast voor haar omgeving. Het zoeken naar een geschikte locatie is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek.

Q&A Open warmtenetten (zie www.firan.nl)


Een warmtenet is een leidingenstelsel waarin warmte van de bron naar de afnemer wordt getransporteerd. Huishoudens, bedrijven en instellingen kunnen zo op een duurzame manier profiteren van verwarming van de ruimte waarin zij wonen of werken en hebben op ieder gewenst moment warm water. Een warmtenet is infrastructuur die vergelijkbaar is met die voor andere ondergrondse ‘nutsvoorzieningen’ zoals elektra, gas, water en riolering.


De warmte is afkomstig van een warmtebron uit de omgeving. Dit kan restwarmte van een bedrijf of instelling zijn, bijvoorbeeld een afvalenergiecentrale, ijsbaan, datacentrum, productiebedrijf of een agrarisch bedrijf met een bio-energie-installatie. Ook kan de warmte afkomstig zijn van aardwarmte.

 

Afhankelijk van het type warmtenet (hoge of lage temperatuur) vervoert een buis vervoert water van maximaal 120 graden Celsius onder druk van maximaal 25 bar naar de wijk. Dit warme water komt via een warmte-unit binnen. Daar wordt het verspreid door het hele pand, net zoals dat bij een centrale verwarmingsketel gebeurt. Het afgekoelde water van ca. 55 graden gaat via de warmte-unit weer terug het leidingennet in.

De afnemers merken geen verschil, behalve dat er geen cv-ketel hangt, maar een warmte-unit. In de meeste gevallen is de omvang van een warmte-unit ongeveer de helft kleiner dan een cv-ketel. Voor bestaande woningen en bedrijfspanden met radiatoren die op een modern lage-temperatuurnet worden aangesloten, komt er ook een warmtepomp in het pand. In nieuwe woningen en bedrijfspanden wordt al bij de bouw rekening gehouden met een moderne warmtevoorziening.

 

Op heel veel plekken in Nederland is warmte volop beschikbaar, maar wordt het niet gebruikt. Dat is zonde, want van deze warmte kunnen we volop profiteren. De voordelen:

  • Het benutten van warmte uit de omgeving beperkt de uitstoot van het schadelijke CO2 (het broeikasgas kooldioxide) met ongeveer 70%. Dit is vergelijkbaar met een woning met veertig zonnepanelen. Warmte is dus een zeer duurzaam alternatief voor gas.

  • Er is genoeg warmte voor iedereen, nu en in de toekomst. Dit in tegenstelling tot gas, dat op raakt.

  • Dankzij warmtenetten zijn we meer zelfvoorzienend, dus minder afhankelijk van gas uit o.a. Groningen of Rusland.

  • Warmte is veiliger dan gas, het kan niet zomaar vlam vatten.

  • Afnemers betalen nooit meer voor warmte dan voor verwarming met de cv-ketel.


Ja. De warmteleverancier is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van warmte. Mocht één van de bronnen op het warmtenet niet functioneren, dan zorgen warmtebuffers voor het blijvend leveren van warmte.

 

 

Bij de meeste warmtenetten in ons land zijn de productie, het transport en de levering van warmte in handen van één partij, bijvoorbeeld een afvalverwerkingsbedrijf. Afnemers zijn daarbij dus gebonden aan één warmteleverancier.

Bij de nieuwe generatie open warmtenetten zijn de productie, het transport en de levering van warmte gescheiden. Daarbij kan de warmte uit meerdere bronnen komen, zorgt partij B voor het transport van de bron naar de wijk, en zorgt partij C voor de levering aan de woningen of (bedrijfs)panden. In het geval van meerdere bronnen kunnen afnemers kiezen van welke bron zij warmte willen afnemen.


De aanvoertemperatuur van het warmtenet is de productietemperatuur van de aardwarmtebronnen. Deze is ongeveer 60 graden Celsius. Dat betekent dat we voor woonwijken die een hogere temperatuur nodig hebben nog een opwerkingsstap inbouwen met warmtepompen. Ook voorzien we dat nieuwe(re) woningen aan bijvoorbeeld 40 graden al voldoende hebben. Deze kunnen op de retourleiding aangesloten worden (cascaderen). Zo ontstaat een intelligent warmtenet dat de bronnen optimaal benut. 


Ja, dat kan en is ook een van de doelen van een open warmtenet: zorgen dat er marktwerking ontstaat zodat de beste warmtebronnen benut worden.


Die mogelijkheden komen steeds dichterbij. De huidige warmtenetten in Nederland zijn nog in bezit van één bedrijf, maar bij de nieuwe generatie warmtenetten kunnen meerdere warmteproducenten, en in de toekomst ook warmteleveranciers deelnemen, waardoor afnemers kunnen kiezen van welke bron en van welke aanbieder ze warmte gebruiken.


Bij de vorige generatie warmtenetten kwamen kinderziektes voor, zoals problemen met isolatie en materialen. Tegenwoordig zijn deze kinderziektes verholpen. Ook bestaat de warmtewetgeving in Nederland nog niet zo lang, waardoor afnemers eerder het gevoel hadden teveel voor hun warmte te betalen. Nu betalen zij nooit meer dan wanneer zij een gasketel hebben. Een andere reden voor de kritische geluiden is de wens om keuzevrijheid te hebben. Bij de nieuwe generatie warmtenetten wordt het mogelijk om zelf voor een warmteleverancier te kiezen, en mogelijk ook te wisselen van leverancier op het moment dat de afnemer dat wil.

 

Dat verschilt per type warmtenet. Wanneer een warmtenet in handen is van één partij, zoals een afvalverwerkingsbedrijf, investeert dit bedrijf in zowel de bron, als het netwerk, als het versturen van facturen naar eindgebruikers.

Bij de nieuwe generatie open warmtenetten zijn productie en transport van warmte gescheiden. Warmteproducenten investeren dan in de opwekking van warmte en de aansluiting op het netwerk. Netwerkbedrijven en overheden investeren in het netwerk (de infrastructuur). Energieleveranciers investeren in de aansluitingen van woningen, bedrijven en instellingen (distributienet).


Woningcorporaties willen hun huurders verzekeren van betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Door zoveel mogelijk woningen aan te sluiten op een warmtenet kunnen de corporaties in één keer veel woningen verduurzamen. In combinatie met o.a. isolatie is dat een heel (kosten)effectieve oplossing.

Meer informatie over aardwarmte in Nederland is te vinden op: www.hoewerktaardwarmte.nl, de websites van DAGO,  Stichting Platform Geothermie, EBN en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)