BioLNG Energiecampus Leeuwarden

Op de Energiecampus Leeuwarden ontwikkelt BioLNG ECL een installatie om mest en andere biogrondstoffen te verwerken tot Bio-LNG, Bio-CO2, groene meststof, organische bodemverbeteraar en schoon water. BioLNG ECL produceert biogas. Door dit biogas te koelen, wordt het vloeibaar en kan het als bio-LNG (liquified natural gas) worden gebruikt in het zware wegtransport (vrachtwagens) en in de scheepvaart. Daarnaast wordt vloeibare bio-CO2 uit het biogas geproduceerd. Dit is een duurzame grondstof voor de tuinbouwsector en wordt in aardgasloze kassen gebruikt om de groei groente en fruit te bevorderen. Het overgebleven restproduct (digestaat) wordt verwerkt tot groene meststoffen en organische bodemverbeteraar die ingezet worden als duurzame bodemverbeteraar in de kringlooplandbouw. Het digestaat bevat ook water. Dit wordt in de waterzuivering gezuiverd tot schoon water.

BioLNG ECL is een initiatief van D4, FSFE, Mele en Rolande.

D4 coördineert de ontwikkeling van BioLNG ECL en is het aanspreekpunt in de ontwikkel en bouwfase van het project. 

FSFE  investeert in BioLNG ECL. Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (Fries energiefonds voor schone energie) is opgericht om een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de Provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door te investeren in projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energietransitie in de provincie Fryslân. FSFE is een 100% dochter van de Provincie Fryslân, maar heeft een eigen directie en functioneert volledig zelfstandig. 

mele ontwerpt, bouwt en exploiteert de BioLNG ECL installaties. Mele is degelijk, betrouwbaar en ervaren in het ontwerpen, bouwen en bedrijven van biogasinstallaties. Hierdoor zijn de biogasinstallaties betrouwbaar en efficiënt. Zo kan Mele met de minste impact op haar omgeving de maximale milieu- en klimaatwinst realiseren.

Rolande neemt de Bio-LNG af van BioLNG ECL. Rolande is expert op het gebied van (bio-)LNG. Rolande beschikt in Nederland over het grootste netwerk van LNG-tankstations en is marktleider op het gebied van LNG en bioLNG. Rolande levert de bioLNG aan onder andere Albert Heijn en PostNL om haar wegtransport te vergroenen. 

BioLNG ECL in een
biobased en circulaire economie

BioLNG ECL produceert circulaire producten:

  • Bio-LNG voor duurzaam transport
  • Groene meststoffen en organische bodemverbeteraar voor een duurzame kringlooplandbouw 
  • Bio-CO2 voor een duurzame glastuinbouw en chemiesector
  • Schoon water voor een verbeterde bodem- en waterkwalitei

Voor de productie hiervan gebruikt BioLNG ECL biogrondstoffen. Biogrondstoffen of biomassa is een verzamelnaam voor organische materialen en organisch afval. Dit is onder andere GFT-afval, mest, bermgras, koffiedik, (plantaardige)olieresten en graanresten. Dit zijn ook de biogrondstoffen die door BioLNG ECL worden gebruikt. De mest komt van melkveeboeren uit de directe omgeving van Leeuwarden (max 30 km). Alle gebruikte biogrondstoffen en de gehele keten waarmee wij deze verkrijgen (van boer tot eindproduct) zijn gecertificeerd en voldoen aan de Europese richtlijn voor duurzame (hernieuwbare) energie.

BioLNG ECL zet biogrondstoffen door vergisting om in Bio-LNG, Bio-CO2 en groene meststoffen. We gebruiken en verbranden dus geen hout of houtige biomassa om warmte of elektriciteit op te wekken. 

DUURZAAM TRANSPORT

LNG is een brandstof en staat voor Liquefied Natural Gas, vloeibaar gemaakt gas. LNG wordt gemaakt uit aardgas en is dus een fossiele brandstof. Bio-LNG wordt gemaakt uit biogas (van mest en organisch afval) en is daarmee een duurzame brandstof. 

Bio-LNG ontstaat door biogas te koelen tot -162 °C. Hierdoor wordt het biogas vloeibaar. Bio-LNG bevat dezelfde hoeveelheid energie als biogas, maar omdat het vloeibaar is neemt het 600x minder volume/ruimte in. Hierdoor is bio-LNG goed op te slaan en te gebruiken in zwaar wegtransport en in de scheepvaart. In de scheepvaart en transport met vrachtwagens is bio-LNG momenteel het meest duurzame en economisch meest haalbare alternatief voor diesel of stookolie. 

Bio-LNG is belangrijk in de verduurzaming van de scheepvaart en het zwaar wegtransport 

De CO2 footprint van bio-LNG is 70% tot 99,8% lager t.o.v. diesel vrachtwagens. De CO2-reductie ten opzichte van dieselvrachtwagens wordt berekend via de ISCC rekenmethodiek. In deze berekeningen is de CO2 footprint van de gehele keten meegenomen, dus van bron tot gebruik in de vrachtwagen; ‘well-to-wheel’. BioLNG ECL behaalt volgens de ISCC-rekenmethodiek een CO2 winst t.o.v. van diesel vrachtwagens van 95%. De bioLNG is daarom een gecertificeerde duurzame brandstof.

Naast een positief effect op het klimaat zijn bio-LNG vrachtwagens ook 75% stiller dan diesel vrachtwagens en stoten ze 90% minder stikstof en fijnstof uit. 

De installatie gaat 9,2 kiloton bio-LNG produceren. Hierop kunnen de vrachtwagens van onder andere PostNL en Albert Heijn 38 miljoen duurzame en stille kilometers rijden. 

Verduurzaming van transport bij PostNL
In deze video geven Nienke Nijhuis (Manager Duurzaamheid PostNL) en Marlies Janssen – Herraets (Manager Transport PostNL) hun visie op de verduurzaming van transport. PostNL zet sinds begin 2020 vrachtwagens in die rijden op een Bio-LNG blend. Met de inzet van Bio-LNG kan een reductie van de CO2-uitstoot tot 99,8% gerealiseerd worden. In de video gaan we in op de duurzaamheidsdoelstellingen en ambities van PostNL en de rol die Bio-LNG hierin heeft.

Duurzaamheid en transport bij Albert Heijn
In deze video geven Peter Leegstraten (Manager Transport Expertise Albert Heijn) en Mark van der Drift (CEO Cornelissen Transport) hun visie op duurzaamheid en transport. Hoe draagt Bio-LNG bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van Albert Heijn. Wat is hun visie op de toekomst van transport? En wat betekent de inzet van Bio-LNG voor Cornelissen, éen van de grote transporteurs die het transport voor Albert Heijn verzorgen. Peter en Mark geven in een openhartig gesprek inzicht in de voor- en nadelen van Bio-LNG en geven hun visie op de ontwikkelingen in de markt.

DUURZAME LANDBOUW

Groene meststof is een meststof die bestaat uit een mineralen concentraat dat dezelfde werking heeft als kunstmest. Groene meststoffen en organische bodemverbeteraar worden geproduceerd uit het deel van de biogrondstoffen dat nog niet is omgezet in biogas, het restproduct uit de vergisters. Dit noem je digestaat. Het digestaat bevat water, organische stof en mineralen. Groene meststoffen worden gemaakt door uit het digestaat stikstof-, fosfaat- en kalium rijke concentraten te winnen. Groene meststoffen vervangen direct gebruik van drijfmest of kunstmest op landbouwgronden. 

BioLNG ECL sluit nutriëntenkringlopen en zet een belangrijke stap in de transitie naar duurzame kringlooplandbouw door dierlijke mest en  biogrondstoffen nuttig te verwerken tot groene meststoffen en deze in de regio op landbouwgronden in te zetten: een verbetering van de bodem- en waterkwaliteit en reductie van broeikasgas- en stikstofemissies.

Organische bodemverbeteraar bestaat uit de organische stof waaruit de mineralen zijn gewonnen. Door de organische bodemverbeteraar op landbouwgrond te gebruiken wordt het organische stof gehalte verhoogt. De organische stof in de bodem heeft een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid. Het vormt de voedingsbron voor bodemleven en is belangrijk voor de bodemstructuur en het vasthouden van water door de bodem. De organische bodemverbeteraar is belangrijk voor biologische landbouw, omdat het bijdraagt aan een gezonde bodem en gezonde gewassen zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. 

Het gebruik van groene meststoffen en organische bodemverbeteraar past binnen de kringlooplandbouw en is belangrijk in het sluiten van natuurlijke nutriëntenkringlopen. Groene meststoffen vervangen kunstmest dat van niet-biologische oorsprong is. Voor de productie van kunstmest is veel aardgas nodig; ruim 1.000 m3 per ton ammoniak en 2-3% van het Nederlandse aardgas. Kunstmestproducenten stoten veel CO2, stikstof en ammoniak uit. 

Het gebruik van groene meststoffen in plaats van drijfmest heeft ook lokaal positieve effecten: Het gebruik resulteert in een reductie van ammoniak- en stikstof emissies, vermindering van uitspoeling van meststoffen in het oppervlaktewater, een verbetering van de grondwaterkwaliteit en een betere opname van de meststoffen door de bodem.

“Een belangrijk kenmerk van kringlooplandbouw is dat de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw elkaars grondstoffen gebruiken en reststromen uit de voedselketen benutten of verwerken tot nieuwe producten. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de invoer van grondstoffen over grote ­afstanden, zoals van sojabonen of tapioca uit Zuid-Amerika of Zuidoost-Azië, wordt beperkt en dat verspilling wordt tegengegaan. Dat is goed voor klimaat, biodiversiteit en natuur.”

Groene meststoffen Fryslân consortium 
BioLNG initieerde het ‘Groene meststoffen Fryslân’ consortium. Het consortium bestaat uit partijen in de noordelijke landbouwsector en kennisinstellingen. Het doel van dit consortium is om pilots uit te voeren die nutriëntenkringlopen in de provincie Fryslân sluiten en daarmee bijdragen aan de transitie naar kringlooplandbouw. Dit doel is tweeledig. Enerzijds wordt de winning van groene meststoffen en organische bodemverbeteraar onderzocht en anderzijds worden deze toegepast en onderzocht op landbouwgronden in pilots en praktijk demonstraties. Hierin worden de veehouderijsector, akkerbouwsector, kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en het hieraan gerelateerde bedrijfsleven betrokken.

In het kantoor van BioLNG ECL wordt een kennis- en ervaringscentrum ingericht om toepassingen van groene meststoffen op landbouwgronden te monitoren, optimaliseren en verder uit te rollen.

De transitie in de landbouwsector naar een duurzame kringlooplandbouw staat op een kantelpunt. Het Groene meststoffen Fryslân consortium biedt de regio Fryslân een ideale kans om de landbouwsector te verenigen en een grote stap te zetten in het sluiten van nutriëntenkringlopen. In Fryslân zetten we samen pilots op in de kringlooplandbouw keten en onderzoeken hierin kansen en belemmeringen. Zo kunnen we in Nederland een koploperspositie innemen en invloed uitoefenen op vernieuwd mestbeleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Achtergrond

Sinds de tweede wereldoorlog is de Nederlandse landbouwsector succesvol geïntensiveerd en gespecialiseerd met als doel om de groeiende Nederlandse bevolking te voeden. Door de groei van de landbouwsector is het aantal dieren voor vlees en zuivel productie gestegen en zijn de opbrengsten per hectare verhoogd. Inmiddels is Nederland de op een na grootste landbouwexporteur ter wereld en koploper in landbouw innovatie. De huidige intensieve wijze van voedselproductie staat echter op gespannen voet met het landschap, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit, het milieu en de volksgezondheid.

Een gevolg van deze intensieve landbouw is dat de veehouderijsector meer mest produceert dan op duurzame wijze en binnen de milieugrenzen op landbouwgronden kan worden gebruikt. Het overschot aan dierlijke mest wordt geëxporteerd. Echter, om de gewassenopbrengsten te behouden is er ook behoefte aan additionele bemesting van deze landbouwgronden. Kunstmest voorziet hierin. De productie van kunstmest is echter vervuilend en energie-intensief. 

Duurzaam behoudt van de landbouwsector vraagt om een transitie naar emissiearme en kringlooplandbouw. Hierin worden afvalstoffen beter benut, grondstoffen zorgvuldiger gebruikt en er zal klimaatvriendelijker geproduceerd worden. Deze transitie resulteert in een verbetering van de waterkwaliteit en reductie van broeikasgas- en stikstofemissies.

Daarom heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2018 een landbouwvisie opgesteld, met nadruk op de transitie naar kringlooplandbouw. In deze context presenteerde Carola Schouten (minister van LNV) op 8 september 2020 de contouren van een toekomstbestendig mestbeleid. Hoogwaardige mestverwerking is een belangrijke pijler hierin. 

DUURZAME LANDBOUW

Biogene CO2 is een randvoorwaarde voor verduurzaming van de glastuinbouw sector

De meeste kassen worden verwarmd doordat aardgas wordt verstookt in een WKK-installatie. De rookgassen worden vervolgens de kassen in geblazen en geven de planten CO2 om te groeien. Tuinders kunnen verduurzamen door over te stappen van aardgas op een duurzame warmtebron zoals aardwarmte. Dit is echter alleen mogelijk als de rookgassen (voor de plantengroei) ook worden vervangen door toelevering van (vloeibaar) CO2.

De CO2 kan van fossiele oorsprong zijn, als deze wordt afgevangen in de kunstmest industrie of uit de Haven van Rotterdam. Het is echter klimaatneutraal als deze CO2 van biogene oorsprong is, zoals de bioCO2 van BioLNG ECL

Biogene CO2 is een randvoorwaarde voor verduurzaming van de glastuinbouw sector

BioLNG ECL produceert 17.000 ton biogene CO2 en levert deze als grondstof aan de glastuinbouw sector. Van deze CO2 wordt ongeveer 8-10% (1.500 ton) door planten in de kas opgenomen (vastgelegd).

SCHOON WATER

Klimaat adaptatie & schoon en voldoende water

Klimaatverandering heeft een grote impact op het weer, de bodem en natuur in Nederland. De zomers zijn droog, maar we krijgen ook steeds meer te maken met wateroverlast door fellere regenbuien waar in korte tijd veel regen valt. Aan de ene kant moeten we de uitstoot van broeikasgassen verminderen zodat de opwarming beperkt blijft. Aan de andere kant is het ook van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. De manieren waarop we omgaan met extreem weer, hoe we bouwen en hoe we omgaan met schoon water zullen veranderen. 

 

Duurzaam waterbeheer

BioLNG ECL heeft duurzaam waterbeheer in het ontwerp van de gebouwen en installaties verankerd. BioLNG ECL heeft een positieve waterbalans. De installaties gebruiken nauwelijks drinkwater uit de kraan. Water uit het digestaat wordt gezuiverd tot schoon water en hergebruikt in de processen om het biogas te zuiveren en te vervloeien tot bioLNG en bioCO2. Het resterende schone water wordt teruggebracht in de natuurlijk watercyclus. Het water wordt gezuiverd tot het aan de eisen van Wetterskip Fryslân voldoet en teruggebracht mag worden in het Van Harinxmakanaal. In de praktijk wordt het water tot minstens dezelfde of nog hogere waterkwaliteit gezuiverd als het oppervlaktewater in het van Harinxmakanaal. Bovendien worden veel transportbewegingen bespaard door de afvoer van water te voorkomen.

 

Klimaat adaptatie 

 

De gebouwen en terreinen van BioLNG ECL zijn klimaat adaptief gebouwd. De daken van de gebouwen hebben een groen dak. Dit helpt in het voorbereiden op periodes van hitte en wateroverlast. Een dak met begroeiing werkt namelijk verkoelend en neemt bij regenbuien water op. Al het water dat op de daken of de terreinen van BioLNG ECL valt, wordt gebruikt in het productie proces. Dit beperkt de wateroverlast gedurende periodes van hevige neerslag. Minder regenwater loopt zo onnodig het riool in: hierdoor wordt het regenwater niet onnodig gezuiverd. 

 

Het terrein is ingericht met veel ‘groen’. Dit werkt verkoelend én zorgt voor minder wateroverlast, omdat de grond en planten een deel van het water opvangen.

OMGEVING

BioLNG ECL ontwikkelt in connectie met de omgeving

Het project wordt in nauw overleg met de gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân ontwikkeld. BioLNG ECL en de omgeving onderhouden als ‘goede buren‘ contact, op basis van het Friese ‘Mienskip‘. BioLNG ECL overlegt samen met de buurt over maatregelen om geur-, geluid- en zichtoverlast te minimaliseren en de verkeersveiligheid op en rond de Energiecampus te verbeteren.

 

BioLNG ECL ontwerpt met oog voor de omgeving

De gebouwen en installaties op het terrein van BioLNG ECL zijn zo ontworpen dat de omgeving minimaal of geen geur-, geluid- en zichtoverlast ervaart. Zo vind de aanvoer van biogrondstoffen en afvoer van groene meststoffen, bioLNG en bioCO2 veelal binnen in de bedrijfshallen plaats. Via elektrische pompen wordt de mest in de opslagtank verpompt, zodat de vrachtwagenmotor uit kan. 

De luchtdruk in deze bedrijfshallen is altijd lager dan die van de buitenlucht. Hierdoor kan er geen lucht uit de hallen ontsnappen. De lucht in de bedrijfshallen wordt door de meest geavanceerde chemische en biologische luchtbehandelingsinstallaties gezuiverd. Al met al zijn de installaties buiten het terrein niet te ruiken en niet tot nauwelijks te horen. 

De ontwikkeling past binnen de gebruiks- en bouwregels van het bestemmingsplan Energiecampus dat in september 2017 door de gemeenteraad van Leeuwarden werd goedgekeurd. Medio maart 2021 zal BioLNG ECL een omgevingsvergunning voor het project indienen bij de Omgevingsdienst Groningen die het project namens de Provincie Fryslân behandelt. 

Mocht u onverhoopt toch geur- of geluidshinder ervaren, dan kunt u dit doorgeven aan ons of aan de gemeente Leeuwarden. U kunt met ons contact opnemen door te mailen naar info@d4.nl of door te bellen naar 088 400 0505. Via gemeente Leeuwarden kunt u een melding woon-, werk-, en leefomgeving maken. Meer informatie hierover vind u op de website van de gemeente.

Energiecampus Leeuwarden

Op de Energiecampus werken we in een breed verband samen met bedrijven, kennisinstellingen, de overheid en start-ups aan de energietransitie. Het is een plek om te werken, recreëren en experimenteren. Door de combinatie van ambitieuze bedrijven, kennisinstellingen, startups en de overheid ontstaat er een plek waar alle kennis op het gebied van duurzame energie samenkomt. D4, Ekwadraat en Koninklijke Oosterhof Holman zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling en het beheer van het Energie Kenniscentrum Leeuwarden.

Het Energie Kenniscentrum Leeuwarden is bovenop de voormalige vuilstort Schenkenschans gebouwd. Het kantoor is circulair en gasloos. Biobased materialen vormen het hart van het gebouw. De gevelbekleding, kozijnen en de vloer- en wandconstructie zijn van lokaal en FSC-gecertificeerd hout. Hout is een licht bouwmateriaal en zorgt voor tijdelijke opslag van CO2. Het interieur is zoveel mogelijk recycled en refurbished. We hergebruikten een oude gymzaalvloer als akoestisch materiaal, PET flessen voor meubels en bamboe voor een duurzame vloer.

Om de duurzame ambities extra kracht bij te zetten wordt het omringende gebied gevuld met een ruim opgezette, recreatieve en waterrijke groene zone. Zo heeft de energiecampus Leeuwarden een groen aanzicht en stimuleert het de circulaire ambities nog verder.

BioLNG ECL bouwt het eerste duurzame energieproject op het bedrijventerrein van de Energiecampus Leeuwarden. Het project ligt tussen de N31 en het van Harinxmakanaal. 

 

Online informatiebijeenkomst over BioLNG ECL op 22 juni 2021

Energiecampus Leeuwarden

Op de Energiecampus werken bedrijven, kennisinstellingen, de overheid en start-ups aan de energietransitie. Het is een plek om te werken, recreëren en experimenteren. Door de combinatie van ambitieuze bedrijven, kennisinstellingen, startups en de overheid ontstaat er een plek waar alle kennis op het gebied van duurzame energie samenkomt. D4Ekwadraat en Koninklijke Oosterhof Holman zijn de drijvende kracht achter de ontwikkeling en het beheer van het Energie Kenniscentrum Leeuwarden.

Het Energie Kenniscentrum Leeuwarden is bovenop de voormalige vuilstort Schenkenschans gebouwd. Het kantoor is circulair en gasloos. Biobased materialen zoals FSC-gecertificeerd hout vormen het hart van het gebouw. Het interieur is zoveel mogelijk recycled en refurbished. We hergebruikten een oude gymzaalvloer als akoestisch materiaal, PET flessen voor meubels en bamboe voor een duurzame vloer.

Om de duurzame ambities extra kracht bij te zetten wordt het omringende gebied gevuld met een ruim opgezette, recreatieve en waterrijke groene zone. Zo heeft de energiecampus Leeuwarden een groen aanzicht en stimuleert het de circulaire ambities nog verder.

Q&A

Q&A BioLNG Energiecampus Leeuwarden

BioLNG ECL vestigt zich als eerste bedrijf op het bedrijventerrein van de Energie Campus Leeuwarden. BioLNG ECL komt aan de zuidwest kant van het terrein; tussen het Van Harinxmakanaal en de N31.


BioLNG ECL gaat mest en andere biogrondstoffen vergisten. BioLNG ECL produceert hiermee biogas. Dat biogas wordt vloeibaar gemaakt; dan is het bio-LNG. BioLNG wordt gebruikt als brandstof voor vrachtwagens en schepen. Ook produceren we bio-CO2 als grondstof voor de tuinbouw- en chemiesector. Het restant wat overblijft na vergisting (het digestaat) wordt verwerkt tot groene meststoffen en organische bodemverbeteraar. Deze worden gebruikt als kunstmestvervanger en bodemverbeteraar in de landbouw.

D4, FSFE, MELE en Rolande zijn gezamenlijk de initiatiefnemers van BioLNG ECL. Ze hebben allemaal een eigen rol in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het project. 

D4 is een projectontwikkelaar uit Leeuwarden en gevestigd op de Energiecampus. D4 is gespecialiseerd in het projectmanagement, vergunningen, subsidies, financiering en concept engineering van duurzame energiesystemen. Voor meer informatie, zie www.d4.nl

Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is opgericht om bij te dragen aan de duurzaamheidsambities van de Provincie Fryslân. Het FSFE investeert in en financiert op gebied van duurzame energie en energiebesparing. Het beheer van het fonds is door de provincie uitbesteed aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn). FSFE investeert in BioLNG ECL als aandeelhouder en financier. Voor meer informatie, zie www.fsfe.frl

 

Mele is een Duits bedrijf en staat al bijna 30 jaar voor kwaliteit die verbindt. Mele ontwerpt, plant, bouwt en opereert projecten op gebied van technische installaties, gebouwbeheer, industrie en duurzame energie. Mele wordt gezien als een van de meest degelijke en betrouwbare partijen in het ontwerp, bouw en operatie van biogas projecten. Mele is in dit project verantwoordelijk voor het ontwerp, de engineering, bouw en operatie van BioLNG ECL. Voor meer informatie, zie www.mele.de/en

Q&A BioLNG installaties

Biogas is gas dat wordt geproduceerd door vergisting van mest of andere afvalproducten. Als biogas op dezelfde specificaties wordt gebracht als aardgas, dan noemt men het groengas. Groengas werkt hetzelfde als aardgas voor het verwarmen van woningen, maar groengas is duurzaam.

BioLNG ECL maakt van biogas geen groengas, maar bio-LNG.

 

LNG is een brandstof en staat voor Liquefied Natural Gas, vloeibaar gemaakt gas. LNG wordt gemaakt uit aardgas (fossiel). Bio-LNG wordt gemaakt uit biogas (van mest en organisch afval) en is daarmee een duurzame brandstof.

Bio-LNG ontstaat door biogas te koelen tot -162 °C. Hierdoor wordt het biogas vloeibaar. Bio-LNG bevat dezelfde hoeveelheid energie als biogas, maar omdat het vloeibaar is neemt het 600x minder volume/ruimte in. Hierdoor is bio-LNG goed op te slaan en te gebruiken in zwaar transport en in de scheepvaart. In de scheepvaart en transport met vrachtwagens is bio-LNG momenteel het meest duurzame en het meest haalbare alternatief voor diesel of stookolie.

Biogrondstoffen worden in een tank gemengd met vloeibare mest. Hier wordt de mix verwarmd en naar de vergistingstanks gepompt. In de vergistingstanks worden de biogrondstoffen door micro-organismen (bacteriën) omgezet in biogas. Dit proces heet vergisting. De biogrondstoffen in de tanks worden regelmatig door mixers omgeroerd en op zo’n 40 °C verwarmd zodat de vergisting goed verloopt.

Het geproduceerde biogas wordt naar de opwaarderingsinstallatie geleid. In deze installatie wordt het biogas gezuiverd tot biomethaan en bioCO2. Daarna wordt het gekoeld en vloeibaar gemaakt. We hebben dan bioCO2 en bio-LNG als eindproduct.

De biogrondstoffen verblijven ongeveer 45 dagen in de vergistingstanks. Daarna wordt ongeveer de helft naar de groene meststoffen installatie gepompt. De andere helft wordt weer teruggepompt naar de vergistingstanks.

Biogrondstoffen of biomassa is een verzamelnaam voor organische materialen en organisch afval. Hieronder vallen onder andere GFT-afval, mest, bermgras, koffiedik, (plantaardige)olieresten en graanresten. Dit zijn ook de biogrondstoffen die door bioLNG ECL worden gebruikt.

BioLNG ECL zet biogrondstoffen door vergisting om in bio-LNG, bio-CO2 en groene meststoffen; als bodemverbeteraar en alternatief voor kunstmest.

We gebruiken /verbranden geen hout(ige biomassa) om warmte of elektriciteit op te wekken.

In Nederland wordt vooral vaak gesproken over het gebruik van houtige biomassa, zoals afval- en resthout of hout uit ‘energiebossen’. Dit hout wordt in zogenaamde ‘biomassa centrales’ verbrand of in kolencentrale bijgestookt om warmte en/of elektriciteit te produceren.

BioLNG ECL gebruikt geen houtige biomassa en verbrand ook geen biomassa om warmte of elektriciteit op te wekken, maar zet de biogrondstoffen door vergisting om in bio-LNG, bioCO2 en groene meststoffen; als bodemverbeteraar en alternatief voor kunstmest.

BioLNG ECL gebruikt mest, graanresten, koffiedik, (plantaardige)olieresten, glycerine en bermgras in het vergistingsproces.

De mest is van zo lokaal mogelijke oorsprong (binnen max. 30 km) en wordt zo snel/vers mogelijk vanaf de boerderij naar BioLNG ECL gebracht. Dit betekent voor BioLNG ECL een optimaal vergistingsproces. En zo hoeft de boer de mest niet op te slaan en voorkomt deze onnodige stikstof- en ammoniakuitstoot.

BioLNG ECL werkt samen met familiebedrijf Fa. Wassenaar (www.mestweg.nl) uit Bitgummole en meerdere veehouderijen rondom Leeuwarden. Wij halende mest uit de regio op en brengen hen de geproduceerde groene meststoffen terug die ze kunnen gebruiken voor hun land.

Alle gebruikte biogrondstoffen en de gehele keten waarmee BioLNG ECL deze verkrijgt (van boer tot eindproduct) zijn gecertificeerd* en voldoen aan Europese richtlijn voor duurzame (hernieuwbare) energie(2009/28/EC). BioLNG ECL gebruikt alleen biogrondstoffen die in bijlage Aa bij de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet staan.

* ISCC- certificering (International Sustainability and Carbon Certification).(2009/28/EC).

SCC is een internationaal certificeringssysteem dat wordt toegepast om duurzaamheid en CO2-besparing aan te tonen voor allerlei soorten biogrondstoffen en bio-energie. ISCC moetde duurzaamheid van de productieketen en herkomst van biobrandstoffen borgen. ISCC beoordeelt op duurzame productie, beheer, traceerbaarheid (documentatie) en broeikasgasreductie. Hierin worden de broeikasgasemissies van de gehele productieketen berekend.

Meer informatie kunt u vinden op de website van ISCC.

Q&A Groene meststoffen

Groene meststof is een bodemverbeteraar die bestaat uit een mineralen concentraat dat dezelfde werking heeft als kunstmest. Groene meststoffen worden gewonnen uit digestaat; het deel van de biogrondstoffen dat in de vergister niet is omgezet in biogas. Groene meststoffen vervangen direct gebruik van drijfmest of kunstmest op landbouwgronden. Door groene meststoffen in te zetten op landbouwgronden in de directe regio (binnen 25-30 km) kunnen nutriëntenkringlopen regionaal worden gesloten. Groene meststoffen dragen bij aan de Friese kringlooplandbouw en een gezonde bodem.

Groene meststoffen worden geproduceerd uit het deel van de biogrondstoffen dat nog niet is omgezet in biogas, het restproduct uit de vergisters. Dit noem je digestaat. Het digestaat bevat water, organische stof en mineralen. Groene meststoffen worden gemaakt door uit het digestaat stikstof-, fosfaat- en kalium rijke concentraten te winnen.

Het digestaat wordt eerst gescheiden in dikke (droge) en dunne (natte)stoffen. Vervolgens worden uit de dunne reststoffen de mineralen gehaald door water te verdampen en af te vangen (condenseren). Dit condensaat wordt volledig gezuiverd tot schoon water. Het overgebleven concentraat wordt gebruikt om stikstof en kalium uit te winnen.

De dikke reststoffen worden in de installatie gedroogd tot een waardevolle en organische bodemverbeteraar in de akkerbouw.

Het gebruik van groene meststoffen past binnen de kringlooplandbouw en is belangrijk in het sluiten van natuurlijke nutriëntenkringlopen. Groene meststoffen vervangen kunstmest dat van niet-biologische oorsprong is. Voor de productie van kunstmest is veel aardgas nodig; ruim 1.000 m3 per ton ammoniak en 2-3% van het Nederlandse aardgas. Kunstmestproducenten stoten veel CO2, stikstof en ammoniak uit.

Q&A Bio-LNG

LNG is een brandstof en staat voor Liquefied Natural Gas, vloeibaar gemaakt gas. LNG wordt gemaakt uit aardgas (fossiel). Bio-LNG wordt gemaakt uit biogas (van mest en organisch afval) en is daarmee een duurzame brandstof.

Bio-LNG ontstaat door biogas te koelen tot -162 °C. Hierdoor wordt het biogas vloeibaar. Bio-LNG bevat dezelfde hoeveelheid energie als biogas, maar omdat het vloeibaar is neemt het 600x minder volume/ruimte in. Hierdoor is Bio-LNG goed op te slaan en te gebruiken in zwaar transport en in de scheepvaart. In de scheepvaart en transport met vrachtwagens is Bio-LNG momenteel het meest duurzame en meest haalbare alternatief voor diesel of stookolie.

Vrachtwagens die op Bio-LNG rijden hebben een aantal duurzaamheidsvoordelen t.o.v. vrachtwagens die op diesel rijden. Allereerst is de CO2 footprint van bioLNG zo’n 70% tot 99,8% lager t.o.v. diesel. In deze berekeningen is de CO2 footprint van de gehele keten meegenomen, dus van bron tot gebruik in de vrachtwagen; ‘well-to-wheel’. BioLNG ECL behaalt volgens de ISCC-rekenmethodiek een CO2 winst t.o.v. van diesel vrachtwagens van 95%.

Naast CO2 winst, stoot een Bio-LNG vrachtwagen ook tot 90% minder stikstof en fijnstof uit. De vrachtwagens zijn ook zo’n 75% stiller dan diesel vrachtwagens.

BioLNG ECL produceert zo’n 9000 ton bioLNG per jaar. Hiermee kunnen standaard LNG vrachtwagens ruim 35 miljoen duurzame kilometers per jaar rijden. Dat zijn meer dan 900 rondjes om de aarde.

In Nederland kunt u al op meer dan 20 locaties (bio)LNG tanken. In Friesland zijn twee tanklocaties; één in Leeuwarden en één in Heerenveen. U kunt op de volgende locaties Bio-LNG tanken: https://www.rolande.nl/onze-stations/

Op dit moment wordt er nog geen Nederlandse bioLNG geproduceerd. Rolande levert al wel gecertificeerde bioLNG uit Scandinavië aan tientallen vrachtwagens van AlbertHeijn en PostNL.

Q&A Omgeving

De bouw van BioLNG ECL zal naar verwachting eind 2021 van start gaan en ruim anderhalf jaar in beslag nemen. De installatie zal naar verwachting tussen eind 2022 en begin 2023 in bedrijf genomen worden.

In het ontwerp van BioLNG ECL zijn circulariteit, houtbouw, klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit voor ons heel belangrijk. Het ontwerp is zo ontworpen dat het mooi en natuurlijk opgaat in de omgeving. Zodat een rustig aanzicht ontstaat.

BioLNG ECL werkt samen met Achterbosch Architecten uit Leeuwarden aan de natuurlijke inpassing van bioLNG ECL in de omgeving van de Energiecampus Leeuwarden. Achterbosch Architecten ontwierp ook WETSUS en het Energie Kennis Centrum boven op de voormalige vuilstort Schenkenschans. Dit is ook het kantoor van Ekwadraat, D4 en OosterhofHolman. Hiervoor won Achterbosch onder andere de Green Good Award en de Vredeman de Vriesprijs.

Het project past binnen de gebruiks- en bouwregels van het bestemmingplan Energiecampus dat in 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad van Leeuwarden. 

Mocht u inspraak willen leveren of bezwaar hebben tegen het project, dan kunt u contact opnemen met BioLNG ECL of de gemeente Leeuwarden om hierover te overleggen. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om via de omgevingsvergunning procedure inspraak geven bij de provincie Fryslân door een zienswijze in te dienen.

U zult door de provincie Fryslân tijdig geïnformeerd worden over een ontwerpbesluit op de omgevingsvergunning. Deze ligt dan zes weken ter inzage. In deze periode kunt u schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd. Ook deze worden zes weken ter inzage gelegd.

BioLNG ECL zal geen geurhinder geven. De geurconcentratie op en rond bioLNG ECL zijn door een extern bureau berekend en worden namens de Provincie Fryslân door de Omgevingsdienst Groningen getoetst.

BioLNG ECL heeft veel aandacht besteed aan het voorkomen van geur uit installaties, silo’s of de opslaghal:

  • Mest wordt bij de toelevering direct vanuit de vrachtwagen via een slang en buizen in de mestopslagsilo verpompt. Hierdoor komt het niet in aanraking met de buitenlucht. Hierbij komt ook geen lucht uit de opslagsilo in de buitenlucht.
  • Alle vergistingstanks, opslagsilo’s, pijpen e.d. zijn volledig lucht/gasdicht, waardoor geen geuren vrijkomen.
  • De behandeling en opslag van digestaat en opslag van vaste biogrondstoffen vindt binnen in een hal plaats. In deze hal is de luchtdruk continue lager dan in de buitenlucht, waardoor er geen geur uit de hal vrijkomt.
  • De hallen voor opslag van biogrondstoffen en behandeling en opslag van digestaat tot groene meststoffen en de groene meststoffen installaties zelf zijn voorzien van geavanceerde chemische- en biologische luchtwassers. Deze worden deels in serie geschakeld om het beoogde effect te halen. De luchtwassers verwijderen geur, ammoniak, stikstof en fijnstof uit de lucht. Chemische luchtwassers werken met water en zwavelzuur, biologische luchtwassers met bacteriën.

Mocht u onverhoopt toch geurshinder ervaren, dan kunt u dit doorgeven aan ons of aan de gemeente Leeuwarden. U kunt met ons contact opnemen door te mailen naar info@d4.nl of door te bellen naar 088 400 0505. Via gemeente Leeuwarden kunt u een melding woon-, werk-, en leefomgeving maken. Meer informatie hierover vind u op de website van de gemeente: https://www.leeuwarden.nl/nl/melding-woon-werk-en-leefomgeving

BioLNG ECL veroorzaakt geen geluidshinder. Het geluid op en rond bioLNG ECL zijn door een extern bureau berekend en worden namens de Provincie Fryslân door de Omgevingsdienst Groningen getoetst.

Geluid op het terrein van bioLNG ECL kan van installaties of van vrachtwagens komen. De installaties zullen geen geluidshinder veroorzaken. Verschillende installaties zijn binnen / in geïsoleerde containers geplaatst. Daarnaast bevat de installaties alleen elektrisch aangedreven motoren die beperkt geluid geven.

De vrachtwagens die de biogrondstoffen brengen of de Bio-LNG, bio-CO2 of groene meststoffen ophalen, zullen ook geen geluidshinder veroorzaken. Een deel van de vrachtwagens zal op (bio-)LNG rijden. Deze zijn 75% stiller dan diesel vrachtwagens. Op het terrein worden de vrachtwagens uitgezet en vrachtwagens zijn in de regel alleen tijdens kantooruren welkom.

BioLNG is niet giftig of corrosief, geurloos en staat niet onder druk. Vanwege de extreem lage temperatuur kan het ook niet in de brand vliegen. Als het verdampt en weer gasvormig wordt, is het net als aardgas uit een gasfornuis.

Om de bioLNG koud te houden zijn de tanks dubbelwandig geïsoleerd, waardoor deze ook extra veilig zijn. Deze tanks voldoen aan een streng eisen en zijn uitgebreid getest. Daarnaast voldoen alle LNG-tankstations aan de PGS 33 veiligheidsvoorschriften en is door een extern bureau een kwalitatieve risicoanalyse uitgevoerd. Hieruit wordt geconcludeerd dat BioLNG ECL geen veiligheidsrisico vormt voor de omgeving.

BioLNG ECL organiseert op 2 maart en op 4 maart 2021 een online bijeenkomst voor bewoners van Ritsumasyl over het project. Deze bijeenkomst bestaat uit een presentatie waarin het project verder wordt toegelicht en waarin vooral ruimte voor een vraaggesprek is. Het Buurtschap Ritsumasyl nodigt de bewoners uit via mail en post. In de loop van het voorjaar zullen ook open bijeenkomsten georganiseerd worden.

Daarnaast kunt u meer projectinformatie vinden op de website van D4. www.d4.nl.

Hier zullen regelmatig updates geplaatst worden om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden. U kunt zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief, zodat u regelmatig op de hoogte gehouden kan worden.

Mocht u meer te weten willen komen over het project of hier specifieke vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen via info@d4.nl.