Een initiatief van D4, FSFE, Mele en Rolande

BioLNG ECL

Energiecampus Leeuwarden

BioLNG ECL

Op de Energiecampus Leeuwarden (ECL), wordt door BioLNG ECL gewerkt aan een biobased en circulaire economie. BioLNG ECL ontwikkelt hiervoor een installatie om mest en andere biogrondstoffen te verwerken tot Bio-LNG, Bio-CO2, groene meststof, organische bodemverbeteraar en schoon water. De installatie verwerkt mest en andere biogrondstoffen tot waardevolle producten die de duurzaamheid bevorderen.

Duurzaam transport

LNG staat voor Liquefied Natural Gas, vloeibaar gemaakt gas, en wordt meestal uit aardgas gewonnen, wat een fossiele brandstof is. Door biogas te koelen tot -162 °C wordt Bio-LNG vloeibaar en neemt het 600 keer minder ruimte in dan in gasvorm. Dit maakt het een ideale brandstof voor zwaar wegtransport en scheepvaart, waar het momenteel als het meest duurzame en economische alternatief voor diesel of stookolie wordt beschouwd.

 

  • Bio-LNG speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de scheepvaart en het zware wegtransport.
  • De CO2-voetafdruk van Bio-LNG is 70% tot 99,8% lager dan die van dieselvrachtwagens, volgens de ISCC-rekenmethodiek. Het behaalt een CO2-winst van 95% ten opzichte van dieselvrachtwagens en is gecertificeerd als duurzame brandstof.
  • Bio-LNG vrachtwagens zijn ook aanzienlijk stiller en stoten 90% minder stikstof en fijnstof uit, wat gunstig is voor het milieu.
  • De productie van 9,2 kiloton Bio-LNG zal voldoende zijn om de vrachtwagens van bedrijven zoals PostNL en Albert Heijn 38 miljoen duurzame en stille kilometers te laten rijden.

In deze video geven Nienke Nijhuis (Manager Duurzaamheid PostNL) en Marlies Janssen – Herraets (Manager Transport PostNL) hun visie op de verduurzaming van transport. PostNL zet sinds begin 2020 vrachtwagens in die rijden op een Bio-LNG blend. Met de inzet van Bio-LNG kan een reductie van de CO2-uitstoot tot 99,8% gerealiseerd worden.

In deze video geven Peter Leegstraten (Manager Transport Expertise Albert Heijn) en Mark van der Drift (CEO Cornelissen Transport) hun visie op duurzaamheid en transport. Hoe draagt Bio-LNG bij aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van Albert Heijn. Wat is hun visie op de toekomst van transport? En wat betekent de inzet van Bio-LNG voor Cornelissen, éen van de grote transporteurs die het transport voor Albert Heijn verzorgen.

Duurzame landbouw

“Een belangrijk kenmerk van kringlooplandbouw is dat de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw elkaars grondstoffen gebruiken en reststromen uit de voedselketen benutten of verwerken tot nieuwe producten. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de invoer van grondstoffen over grote ­afstanden, zoals van sojabonen of tapioca uit Zuid-Amerika of Zuidoost-Azië, wordt beperkt en dat verspilling wordt tegengegaan. Dat is goed voor klimaat, biodiversiteit en natuur.”

'Groene meststoffen Fryslân' consortium

BioLNG initieerde het ‘Groene meststoffen Fryslân’, bestaande uit partijen in de noordelijke landbouwsector en kennisinstellingen. Het doel van dit consortium is om pilots uit te voeren die nutriëntenkringlopen in de provincie Fryslân te sluiten en bij te dragen aan de transitie naar kringlooplandbouw. Hiermee wordt enerzijds de winning van groene meststoffen en organische bodemverbeteraar onderzocht en anderzijds worden deze toegepast en onderzocht op landbouwgronden in pilots en praktijk demonstraties. Hierin worden de veehouderijsector, akkerbouwsector, kennisinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en het hieraan gerelateerde bedrijfsleven betrokken.

In het kantoor van BioLNG ECL wordt een kennis- en ervaringscentrum ingericht om toepassingen van groene meststoffen op landbouwgronden te monitoren, optimaliseren en verder uit te rollen.

Duurzame tuinbouw

Biogene CO2 randvoorwaarde voor verduurzaming van glastuinbouw

De meeste kassen worden verwarmd doordat aardgas wordt verstookt in een WKK-installatie. De rookgassen worden vervolgens de kassen in geblazen en geven de planten CO2 om te groeien. Tuinders kunnen verduurzamen door over te stappen van aardgas op een duurzame warmtebron zoals aardwarmte. Dit is echter alleen mogelijk als de rookgassen (voor de plantengroei) ook worden vervangen door toelevering van (vloeibaar) CO2. De CO2 kan van fossiele oorsprong zijn, als deze wordt afgevangen in de kunstmest industrie of uit de Haven van Rotterdam. Het is echter klimaatneutraal als deze CO2 van biogene oorsprong is, zoals de bioCO2 van BioLNG ECL Biogene CO2 is een randvoorwaarde voor verduurzaming van de glastuinbouw sector BioLNG ECL produceert 17.000 ton biogene CO2 en levert deze als grondstof aan de glastuinbouw sector. Van deze CO2 wordt ongeveer 8-10% (1.500 ton) door planten in de kas opgenomen (vastgelegd).

Schoon water

De omgeving

Het project wordt in nauw overleg met de gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân ontwikkeld. BioLNG ECL en de omgeving onderhouden als ‘goede buren‘ contact, op basis van het Friese ‘Mienskip‘. BioLNG ECL overlegt samen met de buurt over maatregelen om geur-, geluid- en zichtoverlast te minimaliseren en de verkeersveiligheid op en rond de Energiecampus te verbeteren.

Bekijk de online informatiebijeenkomst over BioLNG ECL op 22 juni 2021